Η υπεύθυνη διαχείριση ενός ζωτικού αγαθού

Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού, την υπεύθυνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το νερό αποτελεί έναν πολύτιμο φυσικό πόρο, αλλά και ένα πολύτιμο και ζωτικό αγαθό. Η πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Η συνεχής διασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων, η εξασφάλιση της επαρκούς επεξεργασίας τους για πόσιμο νερό άριστης ποιότητας και η ικανότητα διανομής αυτού μέσω του δικτύου ύδρευσης στους πελάτες της, αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ.

Η εταιρεία, προμηθεύεται ακατέργαστο νερό, μέσω υδραγωγείων και ενωτικών υδραγωγείων συνολικού μήκους 495χλμ., από τις λεκάνες απορροής του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου και του Εύηνου που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί της ποιότητας που απαιτείται για το επιφανειακό νερό που προορίζεται για την παραγωγή πόσιμου νερού. Αφού περάσει από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, γίνεται η διανομή του μέσω του δικτύου ύδρευσης το οποίο αποτελείται από περίπου 14.000 χλμ τροφοδοτικών αγωγών.

ΜΟΡΝΟΣ, ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

O σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου ύδρευσης είναι μια πολύπλοκη πολυπαραγοντική διαδικασία, που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία. Η υπεύθυνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και η διασφάλιση της υδατικής απόδοσης από την ΕΥΔΑΠ συμβάλλει θετικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που συντελούν στη σταδιακή βελτίωση της παγκόσμιας αποδοτικότητας των πόρων τόσο στην κατανάλωση όσο και στην παραγωγή και στην προσπάθεια διαχωρισμού της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

 

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

 

Η εταιρεία, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, έχει στο κέντρο του επιχειρηματικού της μοντέλου την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ΚΕΛ (Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων) αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές προστατεύοντας ουσιαστικά τους θαλάσσιους αποδέκτες μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της πρωτεύουσας.

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και λειτουργεί τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα. Η καλή λειτουργία των ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, και ΚΕΛ Θριασίου, η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών εκροών, ο έλεγχος, η διαρκής αναβάθμιση και συντήρησή τους με μέσα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης, συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την διατήρηση της καλής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

 

ΚΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ, ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

 

Βιώσιμη διαχείριση αστικών λυμάτων

 

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των επεξεργασμένων εκροών στους θαλάσσιους αποδέκτες. Οι επεξεργασμένες εκροές από το ΚΕΛ Ψυττάλειας και Θριασίου καταλήγουν στο Σαρωνικό και τον κόλπο της Ελευσίνας και του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης στο Σαρωνικό, μέσω του βασικού του αποδέκτη, του ποταμού Κηφισού. Η επεξεργασμένη εκροή των ΚΕΛ καταλήγει στη θάλασσα απαλλαγμένη από το ρυπαντικό τους φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%.

Καθοριστικό παράγοντα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα αποτελέσει η υλοποίηση των νέων έργων αποχέτευσης στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής με την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Τα ΚΕΛ έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής για την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, μετά την επεξεργασία του, για αστική και περιαστική χρήση και αρδευτικούς σκοπούς, μειώνοντας ταυτόχρονα και το ενεργειακό αποτύπωμα των έργων.

 

Βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων αποδεκτών

 

ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ, ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

Από το 1994 που τέθηκε σε λειτουργία, το ΚΕΛ Ψυττάλειας αποτέλεσε ορόσημο για τη βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, που είχε στο παρελθόν υποστεί έντονη υποβάθμιση, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων.
Η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων αναψυχής, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ακτών του Σαρωνικού έχουν λάβει “Γαλάζια Σημαία”, η οποία αποτελεί σύμβολο περιβαλλοντικής ποιότητας και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές, έχοντας ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.

 

Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς

 

Η ΕΥΔΑΠ για την επιβεβαίωση της αποδοτικής λειτουργίας των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της, με αιχμή του δόρατος το ΚΕΛ Ψυττάλειας, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και μελέτες στο θαλάσσιο περιβάλλον, που αφορούν την επίδραση της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις κολυμβητικές παραλίες της Αττικής πλησίον των ΚΕΛ.

 

ΧΗΜΕΙΟ, ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

Η προσπάθεια είναι συνεχής, για το λόγο αυτό η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της που οδηγούν σε όρια ποιότητας εκροών πολύ χαμηλότερα των οριζόμενων στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και στην περίπτωση του ΚΕΛ Ψυττάλειας, της ενεργειακής αυτοτέλειας.

Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης, όπως αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.

Η ΕΥΔΑΠ έχει αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ τη συστηματική παρακολούθηση του οικοσυστήματος του Σαρωνικού κόλπου και του κόλπου της Ελευσίνας, που αποτελούν “ευαίσθητους αποδέκτες”.

 

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων καλής λειτουργίας των ΚΕΛ

 

Τα αποτελέσματα των ποιοτικών αναλύσεων που αφορούν στις εκροές των ΚΕΛ προκύπτουν από προβλεπόμενες δειγματοληψίες και είναι προσβάσιμα στο κοινό, μέσω της Εθνικής βάσης Δεδομένων για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ (http://astikalimata.ypeka.gr/).

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τους απαραίτητους δείκτες και παραμέτρους για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και συγκεκριμένα φυσικές παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, διαλυμένο οξυγόνο, φθορισμό διαύγεια/θολερότητα, θρεπτικά άλατα και χλωροφύλλη.

Η οικολογική αξιολόγηση του Σαρωνικού περιλαμβάνει και τη μελέτη των βιοκοινωνιών, φυτοπλαγκτού, ζωοβενθικών βιοκοινωνιών και ιζημάτων για τον προσδιορισμό οργανικού άνθρακα, ολικού αζώτου, ολικού άνθρακα και βαρέων μετάλλων.

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ