Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Τεχνητή νοηµοσύνη και επιστήµες των δεδοµένων αλλάζουν τον πλανήτη

Ο πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Νίκος Μήλης µιλούν στο «ΘΕΜΑ» και περιγράφουν τις προκλήσεις και τις πιθανές απαντήσεις τους για τον κόσµο στον 21ο αιώνα

Του Δημήτρη Παγαδάκη 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον το Φόρουµ «Η Ελλάδα το 2040» και η «Λευκή Βίβλος» µε τις θέσεις και τις προβλέψεις θεσµικών φορέων και ειδικών για τις ερχόµενες δεκαετίες, που διοργανώνει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Για πρώτη φορά το σύνολο των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, επιστήµονες και διεθνείς προσωπικότητες, ενώνουν τις δυνάµεις τους και περιγράφουν τις προκλήσεις και τις πιθανές απαντήσεις του κόσµου στον 21ο αιώνα. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 18 Οκτωβρίου, στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Για τους τοµείς και τις µελέτες που θα παρουσιάσουν µιλούν σήµερα στο «ΘΕΜΑ» ο πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Νίκος Μήλης.

 

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος Οικονοµικού Επιµελητηρίου

ESG* και 4η Βιοµηχανική Επανάσταση

Συζητάµε για την Ελλάδα των επόµενων δεκαετιών, για την 4η Βιοµηχανική Επανάσταση, για το πώς η ελληνική επιχειρηµατικότητα µπορεί να αναπτυχθεί υγιώς µέσω του νέου παραγωγικού µοντέλου, το οποίο πρέπει να διώξει από πάνω του την κρατικοδίαιτη λογική. Οχι διότι το κράτος δεν πρέπει να εµπλέκεται στην ανάπτυξη του επιχειρείν, αλλά γιατί το επιχειρείν δεν πρέπει να περιµένει τα πάντα από το κράτος. ∆εν πρέπει να στηρίζει τον σχεδιασµό του σε κρατικές δουλειές, αλλά να τοποθετεί την όποια συνεργασία µε το κράτος στη βάση της ενίσχυσης και επικούρησης των οικονοµικών του στοιχείων.
Ο τεχνολογικός µετασχηµατισµός θα δηµιουργήσει νέα δεδοµένα, µε προκλήσεις και ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο. Οι καινοτοµίες που φέρνει χαρακτηρίζονται από την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όρους υπολογιστικής ισχύος, αλγορίθµων ανάλυσης, Internet of Things, ροµποτικής και δηµιουργίας µαζικών δεδοµένων (big data). Η µηχανική µάθηση (machine learning) και η τεχνητή νοηµοσύνη (artificial intelligence) αλλάζουν τον τρόπο ανάλυσης δεδοµένων στις επιστήµες, στη βιοµηχανία, στις υπηρεσίες και την πολιτική. Αναµφίβολα, ο κλάδος των οικονοµολόγων θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αναδύονται από την εφαρµογή της χρηµατοοικονοµικής τεχνολογίας (Fintech).
Καταλυτικό ρόλο έχουν αρχίσει να διαδραµατίζουν τα κριτήρια ESG στην αξιολόγηση επενδύσεων. Η βαρύτητά τους στην αξιολόγηση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης αυξάνεται συνεχώς, ενώ για µερικές κατηγορίες επενδυτών είναι εξίσου σηµαντικά µε τα κλασικά µέτρα χρηµατοοικονοµικής αξιολόγησης της ποιότητας µιας επιχείρησης. Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG δηµιουργεί νέες αντιλήψεις στις οικογενειακές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Ολα αυτά τα θέµατα, το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, ανταποκρινόµενο στον θεσµικό του ρόλο ως σύµβουλος της Πολιτείας στα θέµατα της οικονοµίας, τα εξετάζει διεξοδικά και µέσω τεκµηριωµένων προτάσεων σε µελέτη που κατέθεσε στο πλαίσιο του φόρουµ «Η Ελλάδα το 2040».
Η εξωστρέφεια και η καινοτοµία είναι δύο παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν καταλυτικά στην ανασύνταξη της ελληνικής οικονοµίας και ο ρόλος του οικονοµολόγου θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως σηµαντικός.

*Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Governance)

 

Νίκος Μήλης

Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Ψηφιακός µετασχηµατισµός σε κράτος και επιχειρήσεις

Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) ιδρύθηκε πριν από περίπου 100 χρόνια, το 1923. Πολλά χρόνια πριν από την ίδρυση του ΤΕΕ, οι µηχανικοί ήταν άρρηκτα συνδεδεµένοι µε την οικονοµική και τεχνολογική πορεία της χώρας. Σε όλη αυτή την πορεία, το ΤΕΕ προσπαθεί να παρεµβαίνει σε τρεις άξονες:
 Στον άξονα της επιστήµης, καλλιεργώντας και προωθώντας την έρευνα, στηρίζοντας την εκπαίδευση, συµµετέχοντας στις κρίσιµες τεχνολογικές προκλήσεις για το µέλλον.
 Στον άξονα της ανάπτυξης, στηρίζοντας τεχνικά έργα, οργανισµούς και επιχειρήσεις στο ∆ηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και προωθώντας την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα σε όλους τους κλάδους του µηχανικού.
 Στον άξονα του ρόλου του µηχανικού, υποστηρίζοντας την εξέλιξη των δεξιοτήτων, των εξειδικεύσεων και των δικαιωµάτων του µηχανικού, τη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών του κράτους, αλλά και προωθώντας τη συµµετοχή των µηχανικών στον καθορισµό πλαισίων ηθικής και δεοντολογίας.
Στα επόµενα 20 χρόνια πολλές προκλήσεις θα δοκιµάσουν την αποστολή αυτή και των µηχανικών και του επιµελητηρίου τους, καθώς οι ειδικοί τείνουν να συµφωνήσουν ότι οι τρεις κεντρικές δυνάµεις που θα επηρεάσουν τους µηχανικούς και την αποστολή τους µέχρι το 2040 θα είναι:
 Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, που για πρώτη φορά θα δώσει στην ανθρωπότητα τόσα δεδοµένα, τόσους έξυπνους αλγορίθµους, τόση υπολογιστική δύναµη και τόσες διασυνδεδεµένες συσκευές, στοιχεία ικανά να αλλάξουν εντελώς τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήµατα και τελικά την εργασία και τη ζωή όλων µας.
 Η κλιµατική αλλαγή και η σταδιακή εξάντληση σηµαντικών πόρων του πλανήτη µας (ορυκτά, µέταλλα, νερό, πανίδα, χλωρίδα) θα κάνουν σύντοµα επιτακτικές τις αλλαγές στην ενέργεια, στην παραγωγή και στην κατανάλωση – αν δεν θέσουν ζητήµατα επιβίωσης για το ανθρώπινο είδος.
 Η συµβίωση ανθρώπων και µηχανών θα φτάσει σε τέτοιο βάθος (κυβερνο-φυσικά συστήµατα, ψηφιακά δίδυµα, διασύνδεση ανθρώπου – µηχανής) και πλάτος (πολλές εκατοντάδες συσκευές ανά κάτοικο του πλανήτη), που θα γίνει αναγκαίο ένα συνεχώς προσαρµοζόµενο πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας.
Παράλληλα στην Ελλάδα, θα πρέπει στα χρόνια που έρχονται να φτάσουµε και να ξεπεράσουµε τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών σε ζητήµατα ψηφιακού µετασχηµατισµού και λειτουργίας κράτους και επιχειρήσεων. Μια αποστολή που δεν θα είναι καθόλου εύκολη γιατί τόσο κάποια κράτη αναµένεται να εξελιχθούν τεχνολογικά µε εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα, όσο και τα γεωπολιτικά ζητήµατα στην περιοχή µας µπορούν να θέσουν επιπλέον εµπόδια.
Το στοίχηµα για τους µηχανικούς στα επόµενα χρόνια θα είναι κατά πόσον θα µπορούν να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη στο εργαστήριο, στη δουλειά και στην κοινωνία, αλλά και θα µπορέσουν να µετασχηµατίσουν τις γνώσεις τους ώστε να στηρίξουν ουσιαστικά τη συνολική πρόοδο και αειφόρο ανάπτυξη.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας θα είναι σίγουρα εκεί να συµβάλει θετικά.